Lög Handknattleiksfélags Kópavogs


Samþykkt af aðalfundi HK  - 30. apríl 2015

(7.gr liður 7 og 18. grein iður 2 var breytt á aðalfundi félagsins 25.4.2018)
(7.gr. liður 5  7.gr. liður 9. i. 3. Endurskoðenda voru feldar út á aðalfundi 25.4.2018)

1. grein - Nafn félags og varnarþing

Nafn félagsins er Handknattleiksfélag Kópavogs, skammstafað HK. Heimili og varnarþing þess er í Kópavogi.

2. grein – Tilgangur félags og grunngildi

1) Tilgangur félagsins er að standa fyrir iðkun íþrótta meðal félagsmanna, auka áhuga þeirra á líkamlegu heilbrigði og efla íþróttastarf á starfssvæði sínu. 
2) Tilgangi sínum hyggst félagið ná með því að efna til íþróttaæfinga, kappleikja, fundahalda og annars er árangur getur borið til eflingar heilbrigðu líferni.
3) Grunngildi félagsins eru gleði, virðing og metnaður.

3. grein – Merki félags og búningur

Merki félagsins er stafirnir HK, hvítir á rauðum hringlaga grunni. Aðalbúningur félagsins er hvít og rauð treyja, hvítar eða rauðar buxur og hvítir eða rauðir sokkar.

4. grein – Aðild að heildarsamtökum

Félagið er aðili að Íþróttasambandi Íslands (ÍSÍ) og sérsamböndum þess, Ungmennafélagi Íslands og Ungmennasambandi Kjalarnesþings og er háð lögum þeirra og ákvörðunum.

 

5. grein – Félagar

1) Félagar í HK eru:

 1. Allir iðkendur eru sjálfkrafa félagar í HK.

 2. Þeir sem greiða félagsgjöld til félagsins.

 3. Eftirtaldir eru félagsmenn ef þeir æskja þess skriflega.

 1. Stjórnarmenn í aðalstjórn og deildum

 2. Virkir sjálfboðaliðar sem starfa í þágu deildar

 3. Starfsmenn félagsins og þjálfarar í deildum þess

2) Heiðursfélagar eru ekki gjaldskyldir.

3) Félagsgjöld skulu ákveðin á aðalfundi félagsins ár hvert.

4) Aðalstjórn skal halda félagaskrá.

5) Aðeins  félagar hafa atkvæðarétt í félaginu.

6) Úrsögn úr félaginu skal vera skrifleg. Hafi stjórnarmenn, sjálfboðaliðar, starfsmenn eða þjálfarar hætt störfum í þágu félagsins falla þeir af félagaskrá nema greitt sé félagsgjald. Aðalstjórn getur tekið félaga af félagaskrá vegna verulegra vanskila á greiðslu félagsgjalda.

7) Aðalstjórn getur vikið félaga úr félaginu fyrir stórfellt brot á félagsreglum að undangenginni skriflegri áskorun til viðkomandi um að bæta ráð sitt.

6. grein –Reikningsár

Reikningsár félagsins skal vera almanaksárið.

7. grein – Aðalfundur félagsins

1) Aðalfundur félagsins hefur æðsta vald í öllum málum þess og hefur einn vald til að breyta lögum þess.

2) Aðalfundur HK skal haldinn fyrir lok aprílmánaðar ár hvert fyrir starfsárið næst á undan.

3) Aðalfund skal boða með minnst tveggja vikna fyrirvara. Tilkynning um hann skal þá birtast á heimasíðu félagsins. Jafnframt skal senda tilkynningu til starfandi deilda félagsins og til þess mælst að þær komi upplýsingum um fundinn áfram til félagsmanna.

4) Aðalfundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað.

5) Rétt til setu á aðalfundi með tillögurétt og málfrelsi hafa allir félagar í félaginu.

6) Kjörgengi til stjórnarstarfa og annarra trúnaðarstarfa fyrir félagið hafa allir félagar 18 ára og eldri, sem uppfyllt hafa skyldur sínar við félagið. Framboðum til aðalstjórnar skal komið á framfæri við Uppstillingarnefnd eigi síðar en viku fyrir aðalfund, sbr. 18. gr. laga þessara.

7) Atkvæðisrétt á aðalfundi hafa eftirtaldir félagar:

 1. Aðalstjórn HK

 2. Stjórnir deilda HK

 3. Kjörnir fulltrúar deilda sem haldið hafa löglegan aðalfund og skilað endurskoðuðum ársreikningum. Deildir eiga rétt á að senda á aðalfund félags einn fulltrúa fyrir hverja 20 iðkendur, þó ekki færri en 5 né fleiri en 10 fulltrúa frá hverri deild.

8. grein – Aukaaðalfundur félagsins, félagsfundur

1) Aukaaðalfund félagsins skal halda ef aðalstjórn telur þess þörf, eða ósk þar um berst frá meirihluta deilda félagsins. Aukaaðalfundur er lögmætur, ef til hans er boðað samkvæmt ákvæðum 7. greinar þessara laga. Aukaaðalfundur hefur sama vald og aðalfundur, nema lagabreytingar og stjórnarkosning getur ekki farið fram á aukaaðalfundi.

2) Aðalstjórn félagsins getur boðað til almenns félagsfundar telji aðalstjórn ástæðu til og  skal skylt að boða almennan félagsfund ef 30 félagsmenn eða fleiri krefjast þess. Fundarboð sé þá með sama hætti og til aðalfundar og skal tilefni fundarins tilgreint í fundarboði. Almennur félagsfundur er ályktunarbær um boðað fundarefni.

9. grein – Aðalstjórn

1) Aðalstjórn HK fer með æðsta vald í málefnum félagsins og deilda þess milli aðalfunda.

2) Aðalstjórn HK skal skipuð formanni og fjórum stjórnarmönnum, sem kjörnir eru á aðalfundi félagsins til tveggja ára í senn. Einnig er tveggja manna varastjórn kjörin á aðalfundi félagsins.

3) Aðalstjórn skal kjörin þannig að formaður er kosinn til tveggja ára í senn og á hverjum aðalfundi eru tveir aðalmenn og tveir menn í varastjórn í kjöri.

4) Stjórn skiptir með sér verkum á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfund. Skipað skal í eftirtalin embætti:

Varaformaður

Gjaldkeri

Ritari

Umboðsmaður yngri félaga og aðstandenda

5) Stjórnarmenn í aðalstjórn HK skulu ekki gegna trúnaðarstörfum fyrir neina aðra einingu innan HK.

6) Stjórnarmenn í aðalstjórn HK skulu ekki taka þátt í afgreiðslu mála er varða verulega persónulega hagsmuni þeirra.

7) Aðalstjórn félagsins er forsvari þess gagnvart ÍSÍ, UMFÍ, viðkomandi ungmennafélagi, bæjarstjórn Kópavogs, öðrum opinberum yfirvöldum og aðalstjórn annarra íþróttafélaga. Skal aðalstjórninni heimilt að kalla félagsmenn sér til aðstoðar og skipa starfsnefndir til sérstakra verkefna ef þurfa þykir s.s. til uppbyggingar félagssvæðis og íþróttahúsa.

8) Verkefni aðalstjórnar eru auk ofangreinds m.a. ýmis stærri fjáröflunarverkefni, skipting styrkja bæjarins, lottógreiðslna og getrauna auk yfirumsjónar félagatals HK.

9) Aðalstjórn ber ábyrgð á fjárreiðum deilda, hún setur deildum reglur um fjárreiður og meðferð fjármuna og hefur eftirlit með starfsemi þeirra.

10) Lántökur deilda eru óheimilar nema með samþykki aðalstjórnar.

11) Leggja skal fjárhagsskuldbindingar s.s. leikmannasamninga og þjálfarasamninga deilda fyrir aðalstjórn til samþykktar.

12) Aðalstjórn annast rekstur eigna HK, starfrækir íþróttaskóla HK og almenningsíþróttahópa HK.

13) Kaup, sala og veðsetning fasteigna félagsins er bundin samþykkt aðalstjórnar.

14) Aðalstjórn ræður framkvæmdastjóra til þes að annast daglegan rekstur félagsins.

15) Framkvæmdastjóri hefur í umboði aðalstjórnar umsjón með sameiginlegum rekstri félagsins, svo  sem mannvirkjum, skrifstofum félagsins og þjónustu við deildarstjórnir. Aðalstjórn getur falið framkvæmdastjóra frekari verkefni. Aðalstjórn setur framkvæmdastjóra  starfsreglur .

16) Enga fullnaðaráætlun getur aðalstjórn gert nema með samþykki meirihluta stjórnarmanna.

17) Skylt er að halda aðalstjórnarfundi minnst mánaðarlega og skal halda um þá sérstök gerðarbók.

18) Aðalstjórn félagsins skal halda sameiginlegan upplýsingafund með stjórnum deilda félagsins í það minnsta tvisvar á ári. Formaður deildar getur óskað eftir setu á fundi aðalstjórnar til að ræða málefni deildar og skal orðið við slíkri ósk innan mánaðar frá því hún barst.

10. grein - Deildir

1) Félaginu er skipt í deildir sem hver sinnir afmörkuðu sviði íþrótta-, tómstunda- og/eða félagsmála.

2) Deildum félagsins er heimilt að setja sér starfsreglur á aðalfundi sínum sem skulu staðfestar á aðalfundi félagsins. Reglurnar öðlast gildi þegar í stað enda brjóti þær ekki í bága við lög félagsins eða almenn landslög.

3) Deildir eru háðar eftirliti aðalfundar félagsins um starfsemi sína og fjármál og aðalstjórnar félagsins milli aðalfunda.

4) Hver deild er fjárhagslega sjálfstæð en skal skila endurskoðuðum reikningum og skýrslu til aðalstjórnar 5 virkum dögum fyrir aðalfund deildarinnar. 

5) Hver deild skal færa bókhald samkvæmt reglugerðum ÍSÍ um bókhald deilda.

6) Hver deild skal halda gerðabók um allar ákvarðanir stjórnar og annað markvert sem varðar starf hennar. Gerðabók skal vera aðgengileg aðalstjórn félags á hverjum tíma.

7) Hver deild skal halda nákvæma skrá yfir iðkendur deildarinnar. Iðkendaskrá deildar skal aðgengileg aðalstjórn félags og framkvæmdastjóra á hverjum tíma.

11. grein – Stofnun og niðurlagning deilda

1) Aðalstjórn félagsins skal hafa umsjón með stofnun nýrra deilda og setur nýrri deild bráðabrigðastarfsreglur til að starfa eftir. Aðalfundur HK sá næsti eftir stofnun deildar, skal staðfesta starfsreglur deildarinnar. Stofnfundur deildar skal fara fram samkvæmt reglum um aðalfundi deilda.

2) Hætti deild störfum er stjórn deildarinnar skylt að afhenda eignir hennar til aðalstjórnar félagsins til varðveislu. Taki deildin ekki til starfa að nýju innan 5 ára renna eignir hennar í sjóð aðalstjórnar félagsins.

12. grein – Aðalfundir deilda

1) Aðalfundir deilda fara með æðsta vald í málefnum þeirra, næst á eftir aðalfundi félags og aðalstjórn.

2) Hver deild skal halda aðalfund fyrir lok marsmánaðar ár hvert.

3) Boðað skal til aðalfundar með tveggja vikna fyrirvara í miðlum félagsins.

4) Aðalfundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað.

5) Félagaskrá skal liggja frammi, aðgengileg fundarmönnum og fundarstjóra.

6) Fundir deilda eru opnir en rétt til atkvæðagreiðslu hafa þeir sem eru á félagsskrá samkvæmt 5. gr. þessara laga tveimur vikum fyrir aðalfund deildar og verða 18 ára á fundarárinu. 

7) Kjörgengir til trúnaðarstarfa deilda eru félagsmenn, en einnig njóta kjörgengis þeir sem lýsa með formlegum hætti yfir vilja til að gerast félagar í HK og þeir styðji markmið og tilgang félagsins.

8) Dagskrá aðalfundar deildanna skal vera:

 1. Kosinn fundarstjóri og aðrir embættismenn fundarins

 2. Lesin upp fundargerð síðasta aðalfundar deildarinnar

 3. Lögð fram skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár

 4. Lagðir fram endurskoðaðir reikningar til umræðu og afgreiðslu til aðalstjórnar félags

 5. Kosningar:

  1. Kjör formanns (annað hvort ár)

  2. Kjör varaformanns (annað hvort ár)

  3. Kjör ritara (annað hvort ár)

  4. Kjör gjaldkera (annað hvort ár)

  5. Kjör meðstjórnanda til eins árs.

  6. Staðfesting formanna flokksráða

  7. Kjör fulltrúa á aðalfund HK

  8. Kjör í fjáröflunarráð ef aðalfundur ákveður.

 6. Breytingartillögur á starfsreglum deildar bornar upp til atkvæða. Slíkar tillögur verða ekki teknar til afgreiðslu nema þeirra sé getið í fundarboði

 7. Önnur mál

9) Á aðalfundi skal einfaldur meirihluti greiddra atkvæða ráða niðurstöðu.

10) Vanræki deild að halda aðalfund á tilsettum tíma skal aðalstjórn félagsins boða til fundarins og sjá um framkvæmd hans.

13. grein - Deildarstjórnir

1) Deildarstjórnir fara með daglegan rekstur deilda milli aðalfunda þeirra og hafa ákvörðunarvald í  málefnum deildarinnar. Deildarstjórn ber ábyrgð á því gagnvart aðalstjórn að rekstur deildar og fjárreiður séu í samræmi við lög félagsins og landslög.

2) Stjórn hverrar deildar skipa formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri og meðstjórnandi, kjörnir á aðalfundi deildar og formenn flokksráða deildarinnar þar með talið formaður barna- og unglingaráðs deildarinnar.

3) Enginn einstaklingur getur gegnt meira en einu af ofangreindum embættum á sama tíma.

4) Stjórn er ályktunarbær sé meiri hluti stjórnarmanna mættur.

5) Hver stjórnarmaður hefur eitt atkvæði komi til kosninga innan stjórnar. Falli atkvæði jöfn hefur atkvæði formanns tvöfalt vægi enda sé meirihluti stjórnarmanna viðstaddur. 

6) Hætti stjórnarmaður getur stjórn tilnefnt stjórnarmann til bráðabirgða í hans stað að fengnu samþykki aðalstjórnar.

7) Stjórnir deildanna ráða faglærða þjálfara og ákveða laun þeirra. Við ráðningu þjálfara til yngri flokka skulu deildir hafa til hliðsjónar stefnuyfirlýsingu Íþrótta- og ólympíusambands Íslands um þjálfaramenntun. Ráðning skal staðfest af aðalstjórn.

8) Stjórn deildar samþykkir æfingagjöld deildar. Æfingagjöld skulu staðfest af aðalstjórn.

9) Stjórnir deilda skulu fyrir sitt leyti samþykkja fjárhagsáætlanir ráða næsta almanaksár  og leggja fram til samþykktar hjá aðalstjórn fyrir lok nóvember ár hvert. Skili deild ekki fjárhagsáætlun hefur aðalstjórn heimild til að stöðva alla styrki til deildar.

10) Aðalstjórn er heimilt að leggja fyrir stjórn deildar að skila uppgjöri ársfjórðungslega telji aðalstjórn ástæðu til.

11) Brjóti stjórn deildar alvarlega gegn skyldum sínum samkvæmt lögum þessum eða í ljós koma alvarlegir misbrestir í starfi deildar er aðalstjórn rétt að beina áskorun til stjórnar deildar um tafarlaustar úrbætur á því sem aflaga hefur farið.  Bregðist stjórn deildar ekki við skriflegri áskorun aðalstjórnar um úrbætur með fullnægjandi hætti innan 14 daga getur aðalstjórn vikið stjórn deildar til hliðar og tekið yfir rekstur deildar til bráðabirgða en aðalstjórn skal þá efna til aukaaðalfundar eins fljótt og við verður komið og ekki síðar en innan tveggja mánaða frá því aðastjórn vék deildarstjórn til hliðar. Áskorun um úrbætur samkvæmt grein þessari telst löglega afhent þegar hún hefur verið birt tveimur stjórnarmönnum deildar með sannanlegum hætti.

14. grein – Aukaaðalfundur deildar, félagsfundur.

1) Aukaaðalfund deildar skal halda ef aðalstjórn eða deildarstjórn telur þess þörf, eða ósk þar um berst frá 20% skráðra iðkenda deildarinnar. Aukaaðalfundur er lögmætur, ef til hans er boðað samkvæmt ákvæðum 7. greinar þessara laga. Aukaaðalfundur hefur sama vald og aðalfundur, nema lagabreytingar og stjórnarkosning geta ekki farið fram á aukaaðalfundi. Stjórnarkosning getur þó farið fram til að tryggja að stjórn sé fullmönnuð.

2) Stjórn deildar skal skylt að boða almennan félagsfund ef 30 félagsmenn eða fleiri krefjast þess. Fundarboð sé þá með sama hætti og til aðalfundar og skal tilefni fundarins tilgreint í fundarboði. Almennur félagsfundur er ályktunarbær um boðað fundarefni

15. grein - Flokksráð

1) Stjórn deildar skal hlutast til um að skipuð séu flokksráð sem starfrækt eru í samræmi við starfsreglur deildar. Flokksráðin sinna daglegum rekstri flokkanna og skulu hafa sjálfstæðan fjárhag og bera fjárhagslega ábyrgð gagnvart stjórn deildar.

2) Aðalfundur deildar kýs formenn flokksráða, að fengnum tilnefningum eða einhliða berist tilnefningar ekki.

3) Formaður flokksráðs er jafnframt stjórnarmaður deildar. Þó er heimilt að skipa annan flokksráðsmann til stjórnarsetu hátti svo til að samstarf sé við annað íþróttafélag um rekstur ákveðins flokks. Í því tilfelli skal þess gætt að sá flokksráðsmaður sem sækir fundi sé félagi í HK.

4) Fjölda flokksráða og meðlima þeirra skal ákveða í starfsreglum deildar en fjöldi meðlima skal að lágmarki vera 3. Tilnefning í flokksráð er háð samþykki stjórnar deildar.

16. grein – Barna- og unglingaráð

1) Barna- og unglingaráð skal skipað fulltrúum foreldraráða allra yngri flokka.

2) Barna- og unglingaráð skal hafa sjálfstæðan fjárhag og ber að halda fjármálum þess aðskildum frá öðrum einingum viðkomandi deildar.

3) Stjórn deildar skipar formann barna- og unglingaráðs að fengnum tilnefningum ráðsins, en einhliða ef tilnefningar berast ekki. Formaður skipar aðra meðlimi barna- og unglingaráðs að fengnum tilnefningum ráðsins, en einhliða ef tilnefningar berast ekki.

4) Í starfi yngri flokka skulu unglingaráð hafa til hliðsjónar stefnuyfirlýsingu Íþrótta- og ólympíusambands Íslands um tilhögun íþróttauppeldi æskufólks innan íþróttahreyfingarinnar og stefnuyfirlýsingu ÍSÍ um forvarnir og fíkniefni.

5) Að öðru leyti fer um starfsemi Barna- og unglingaráðs eftir 15. gr. þessara laga.

17. grein – Aðalfundur barna- og unglingaráðs

1) Aðalfundur barna- og unglingaráðs skal haldinn á undan aðalfundi deildar eigi síðar en fyrir marslok ár hvert, fyrir starfsárið næst á undan.

2) Boðað skal til aðalfundar með tveggja vikna fyrirvara í miðlum félagsins.

3) Aðalfundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað.

4) Dagskrá aðalfundar barna og unglingaráðs skal vera:

 1. Kosinn fundarstjóri og aðrir embættismenn fundarins

 2. Lesin upp fundargerð síðasta aðalfundar deildarinnar

 3. Lögð fram skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár

 4. Lagðir fram endurskoðaðir reikningar til umræðu og afgreiðslu til deildarstjórnar

 5. Skipan stjórnar:

  1. Tilnefning formanns

  2. Tilnefning fjögurra stjórnarmanna

 6. Önnur mál

5) Á aðalfundi skal einfaldur meirihluti greiddra atkvæða ráða niðurstöðu.

6) Vanræki unglingaráð að halda aðalfund á tilsettum tíma skal deildarstjórn boða til fundarins og sjá um framkvæmd hans.

7) Að öðru leyti gilda reglur um aðalfund deildar um aðalfund barna- og unglingaráðs.

18. grein - Uppstillingarnefnd

1) Þriggja manna uppstillingarnefnd skal kosin á aðalfundi HK og starfar hún milli aðalfunda.

2) Uppstillingarnefnd skal auglýsa eftir framboðum og tillögum um frambjóðendur til embætta sem kosið er til á aðalfundi félagsins minnst 2 vikum fyrir aðalfund. Fyrir þann tíma ber stjórnarmönnum, sem ekki gefa kost á sér til endurkjörs, að tilkynna uppstillingarnefnd um ákvörðun sína. Framboðum til aðalstjórnar skal skilað til uppstillingarnefndar eigi síðar en viku fyrir aðalfund.

3) Uppstillingarnefnd sannreynir kjörgengi framboða. Uppstillingarnefnd skal í störfum sínum leitast við að fá fulltrúa ólíkra hópa til trúnaðarstarfa fyrir félagið.

19. grein - Aganefnd

1) Aganefnd skal vera starfandi á hverjum tíma í félaginu. Hún skal taka til meðferðar mál félaga og/eða iðkenda sem taldir eru hafa sýnt vítaverða framkomu. Skal nefndin sannreyna mál og ákveða viðurlög.

2) Nefndina skipa tveir fulltrúar tilnefndir af aðalstjórn og einn fulltrúi hverrar deildar sem starfandi er innan félags á hverjum tíma. Þegar mál eru tekin fyrir skal bætt í nefndinni nefndarmanni úr þeirri íþróttagrein sem málið varðar. Nefndinni er heimilt að leita sér sérfræðiráðgjafar eftir þörfum.

3) Aganefnd má ekki beita úrræðum sem leiða til kostnaðar fyrir félagið, án fyrirfram samþykkis þeirrar deildar sem í hlut á, eða eftir atvikum aðalstjórnar.

4) Aganefnd þarf að vera fullmönnuð þremur nefndarmönnum til að geta tekið mál til umfjöllunar.

5) Niðurstöðu aganefndar má skjóta til aðalstjórnar og skal þá skipa viðkomandi félagsmanni talsmann honum til fulltingis.

6) Aganefnd tekur upp mál sem vísað er til nefndarinnar frá deildarstjórnum.  Auk þess getur aganefnd tekið upp mál að eigin frumkvæði.

20. grein – Sérákvæði um æfingagjöld

1) Afslættir af æfingagjöldum skulu einvörðungu veittir af þeirri upphæð sem félagið innheimtir hjá iðkenda. Þó skal aldrei veita hærri afslátt en sem nemur 20% af innheimtu æfingagjaldi.

2) Fjölgreinaafsláttur eða skal veittur 10% hverjum þeim félaga sem kýs að iðka fleiri en eina íþrótt innan félagsins.

3) Systkinaafsláttur skal veitttur 10% hvern þann félaga, 17 ára eða yngri, sem á systkin sem greiðir æfingagjald hjá félaginu.

Athugið að aðeins er veittur systkina,- eða fjölgreinaafsláttur og aldrei hærri en 10%.

4) Heildarafsláttur getur aldrei numið meiru en 20% af innheimtu æfingagjaldi.

21. grein – Niðurlagning félagsins

Félagið má leggja niður að fengnu samþykki 4/5 þeirra sem atkvæði greiða á fundi sem boðað er til sérstaklega í þessu skyni. Skal fundarefnis getið í auglýsingu. Boðun fundarins skal vera í samræmi við ákvæði 1. mgr. 8. gr. Verði félagið lagt niður skulu eignir þess ganga til Kópavogskaupstaðar til varðveislu og afhendist síðar félagi sem stofnað yrði með hliðstæðum markmiðum.

22. grein – Gildistaka

Lög þessi öðlast þegar gildi og falla þar með úr gildi öll fyrri lög félagsins.